Vedtægter

 

VEDTÆGTER
for
BRAHETROLLEBORG  SOGNS  FOLKEMINDESAMLING


1.

Brahetrolleborg Sogns Folkemindesamling er en forening, der har til formål at indsamle og bevare historisk materiale i form af arkivalier, billeder og andre genstande, samt stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden.

 

2.

Folkemindesamlingens virkeområde er Brahetrolleborg sogn.

Man tilsigter samdrift om dette i overensstemmelse og samarbejde med Faaborg kommunes kulturudvalg.
Foreningen kan tage aktiviteter op, hvis overskud udelukkende skal tilfalde foreningens drift.
Folkemindesamlingen samarbejder med andre beslægtede institutioner, og kan bestemme sin arbejdsplan herefter.

 

3.

Det indsamlede materiale betragtes som offentlig eje.

 

4.

Brahetrolleborg Sogns Folkemindesamling er medlem af SLA Fyn og Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA). Folkemindesamlingen kan deltage i lokale, amtslige og landsdækkende fællesregistreringer, der er arrangeret af eller godkendt af SLA eller SLA Fyn.

 

5.

Som medlemmer optages enhver, som til folkemindesamlingen indbetaler det årlige kontigent, der fastsættes af bestyrelsen.

 

6.

Bestyrelsen består af 5 – 7 medlemmer.

 

7.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær.

 

8.

Bestyrelsens formand er også arkivleder, der er ansvarlig for arkiverts drift, samlingens tilstand og dens benyttelse i henhold til SLAs standardinstruks for arkivledere.

 

9.

Bestyrelsen påser og har ansvar for at arkivets samlinger opbevares betryggende, er forsvarligt registreret og at de er offentligt tilgængelige med fast åbningstid, dog således at SLAs tilgængelighedsregler respekteres.

Bestyrelsen har ansvar for udarbejdelsen af en arbejdsplan, et budget og overholdelsen heraf.

 

10.

Generalforsamlingen kan træffe beslutning om ophør af folkemindesamlingens virksomhed, dersom 2/3 af de mødte medlemmer stemmer for det på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Ved et eventuelt ophør, skal samlingen anbringes efter nærmere aftale med kommunalbestyrelsen og SLA Fyn, så dens forbliven i offentlig eje og deres offentlige tilgængelighed er garanteret.

Eventuel formue overføres til andet lokalhistorisk arbejde efter bestyrelsens beslutning.

 

 

 

Ovenstående vedtægter er sidst revideret på foreningens generalforsamling i 2000.

 

Webmaster: Finn Kyhn