Trolleborgegnen og dens Beboere

 

Trolleborgegnen og dens Beboere igjennem 250 Aar

 

af Niels Rasmussen Søkilde, er blevet genudgivet af Brahetrolleborg Sogns Folkemindesamling og Øster Hæsinge Lokalhistoriske Arkiv i 1999.

 

Redaktionen bestod af: Erik Ehmsen, John Hollænder, Finn Kyhn, Leif Rasmussen og Alfred Stausholm.

 

Bogen fra 1894 var skrevet i gotisk skrift, genudgivelsen er i latinsk skrift. Herudover er bogen en direkte afskrift af den oprindelige bog, d.v.s. med anvendelse af samme stavemåder, brug af store bogstaver ved navneord m.v.

Desuden skal det nævnes at bogen har mange slægts og ejendoms optegnelser med fra Brahetrolleborg sogns gamle kirkebøger fra før 1764, der brændte sammen med præstegården. En guldgrube for slægtsforskere.

 

 

Rasmussen Søkilde og hans bøger.

Den 25. februar 1998 klokken 20.15 stod vi 40 forældre til årets konfirmandhold på loftet over kirken i Brahetrolleborg. Der var næsten helt mørkt, kun et stearinlys oplyste præsten Ole Buhl Nielsens ansigt og den bog han læste op af.
En spøgelseshistorie om kirken nedskrevet i en af Rasmussen Søkildes bøger, lød hen over hvælvingerne over det store kirkerum.
En meget stærk oplevelse, og selv om jeg havde læst historien tidligere, gav oplevelsen grobund for ønsket om, at have Rasmussen Søkilde bøgerne stående, så jeg kunne bruge dem, når jeg havde lyst.
Præsten og jeg kom i snak om bøgerne, og han fortalte, at også han blev nødt til at låne bøgerne på biblioteket, hver gang han ville bruge dem.
På vejen hjem den aften besluttede jeg, at gøre de lokalhistoriske foreninger i Brahetrolleborg og Øster Hæsinge interesserede i at genudgive bøgerne. Interessen var stor ikke kun i foreningerne men i hele lokalsamfundet.
Hurtigt blev der lagt en plan for udgivelsen af tre bøger.

          Erik Ehmsen

 

 

          I henved 40 Aar har Forfatteren samlet Stof til disse personal- og kulturhistoriske Meddelelser. Kirkebøger, Skiftebøger, Thingbøger, Jordebøger, Skjøde- og Fæsteprotokoller, Regnskaber o. s. v. i fyenske- og andre Samlinger, i Hovedstadens Arkiver have hver paa sin Maade ydet Bidrag til denne lille Bog, som nu ved Hr. Etatsraad Dreyers Beredvillighed kommer frem. Der var fra først af kun tænkt paa Egnens Gaarde, som enten vare eller bleve til ved Udskiftningen for 100 Aar siden, men da Kilderne tillod det, toges ogsaa de den Gang opførte Huse med, om end efter en noget indskrænket Maalestok.

          Fleninge den 2den August 1894.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webmaster: Finn Kyhn