Hillerslev og Ø. Hæsinge

 

Hillerslev og Østerhæsinge Sogne med Arreskov og Gjelskov i ældre og nyere Tid

 

af Niels Rasmussen Søkilde og S. Jørgensen (Kistrup), er blevet genudgivet af Brahetrolleborg Sogns Folkemindesamling og Øster Hæsinge Lokalhistoriske Arkiv i 2000.

 

Redaktionen bestod af: Erik Ehmsen, Finn Kyhn og Leif Rasmussen.

 

Bogen kan købes her

 

Det afsnit med ”Tillæg og rettelser” som Niels Rasmussen Søkilde havde medtage i den originale udgave er her forkortet til kun at omfatte et tillæg. Alle rettelserne er indflettet på deres respektive plads i bogen, så godt det kunne lade sig formå.

 

 

          Det ligger i Sagens Natur, at i en Sognebeskrivelse maa mange Sager komme for, hvori de, der bo langt fra Hovedstadens store Samlinger, næppe kunne komme til fuld Klarhed. Dette gjælder særlig den gamle Adels Personalhistorie. Derfor ville vi komme en mulig Kritik i Møde paa Halvvejen og tilstaa, at vi vide dette, og dertil indrømme, at vi have taget os den Sag forholdsvis let. Det er slet ikke den gamle Adels Historie med Slægt og Ahner og den endeløse Arvedeling, der har været vort Hovedæmne. Vi have i saa Henseende kun medtaget, hvad der tilbød sig uden al for vidtløftig og kostbar Søgen, og vi have dertil paa dette Omraade, navnlig til Gjelskovs ældre Historie, nydt en væsentlig Støtte og Vejledning af Hr. Assistent Thiset i Kjøbenhavn.
Derimod have vi saa meget grundigere benyttet, hvad der i Provindsarkiverne kunde oplyse Forholdene paa den Egn, vi her have for os. Det er særlig Landboforholdenes Udvikling, de mindre Herregaarde, de jordegne Gaarde, Svenskekrigen og dens Følger, Herredstinget og Rakkerne, ligesom de mange Retstrætter om Sollerup og Kistrups halvøde Jorder, der især have fængslet vor Interesse. Hertil have vi ganske vist ogsaa benyttet Materialier i Hovedstadens Bibliotheker og Arkiver, navnlig Gehejmearkivet, Ministeriets- og Matrikuls- arkivet samt de gamle Skjøde- og Pantebøger i Landsoverrettens Arkiv. Og vi have paa andre Maader modtaget Hjælp og Bistand især fra Dhr. Fr. Barfod, Assistent Fr. Krarup og Kand. F. R. Friis. Men det er dog fornemmelig Provindsarkiverne her hjemme i Fyen, der have skjænket os de fyldigste Bidrag: Amtsarkivet i Svendborg, Bispearkivet i Odense, Salling Herreds, Muckadell og Brahetrolleborg Birkers Retsarkiver, Salling Herreds Provstearkiv, Præstekaldets og Bylavets gamle Breve i Østerhæsinge og Sognenes Kirkebøger (de ældste begynde 1666). Fremdeles have vi haft den frieste Adgang til flere i historisk Henseende værdifulde Herregaardsarkiver, paa Arreskov, Brahetrolleborg, Holstenshus, Sandholt og Lykkesholm, og vi bringe vor ærbødige Tak for al den Forekommenhed, med hvilken samtlige Samlinger have været os overladte til Afbenyttelse.
At vi kunne ledsage Bogen med Illustrationer have vi Hs. Højvelbaarenhed Hr. Kammerherre Lehnsgreve Schaffalitzky de Muckadells Opofrelse at takke for, lige som i det hele den Velvillie, den grevelige Familie paa Arreskov har ydet vort Foretagende, er en meget væsentlig Aarsag til, at denne Bog kommer frem.

          Fleninge og Kistrup i November 1880.

              N. Rasmussen Søkilde.             S. Jørgensen.

sokilde_hillerslev

 

 

 

Webmaster: Finn Kyhn